POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

Poniżej przedstawiamy dwie klauzule informacyjne związane z rodzajem świadczonych przez nas usług oraz z rejestracją wizerunku. Prosimy o uważne zapoznanie się z ich treścią
1. Klauzula informacyjna w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.

 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

NAZWA
Spółka Nordmedic Sp.z o.o.
ADRES Plac Wolności 1
KOD POCZTOWY
76-213
MIASTO GARDNA
NUMER NIP 8393036653
NUMER REGON
220471953
NAZWA Nordmedic Sp.z o.o.

 ZAKRES STOSOWANIA

Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów w związku realizacją świadczeń zdrowotnych.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DANE KONTAKTOWE

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kierując korespondencje na adres e-mail biuro@nordmedic.pl.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa tj. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej; Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty; Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
 2. Dane osobowe w określonym w szczególnych przypadkach celu i zakresie mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej odrębnie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

4.1.     udzielania świadczeń zdrowotnych;

4.2.     prowadzenia dokumentacji medycznej;

4.3.     realizacji umowy w przypadku podejmowania innych działań niż realizacja świadczeń zdrowotnych;

4.4.     rozliczania kosztów udzielonych świadczeń medycznych przed Narodowym Funduszem zdrowia;

4.5.     dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami.

 

CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych.
 3. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych dotyczących umów i prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Dane osobowe przetwarzane w pozostałych celach, o których mowa w punkcie 4 będą przetwarzane do czasu ustania obowiązków przetwarzania danych wskazanych w przepisach prawa dotyczących podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, w szczególności dotyczących dokumentacji medycznej Pacjenta.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH, DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym lub uprawnionym w postaci dokumentacji medycznej lub opracowanej informacji zawartej w dokumentacji medycznej, lub informacji przetwarzanej w systemach informatycznych.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna może być udostępniona osobie upoważnionej przez Pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu Pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane osobom wykonującym zawód medyczny oraz innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie stosowanego upoważnienia.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom lub osobom współpracującym, którym zlecono realizację świadczeń zdrowotnych wyłącznie w zakresie i w celu związanym z realizacja tych świadczeń lub powierzono przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, tj. wojewodom; konsultantom krajowym, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia; jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez tego ministra; organom samorządów zawodów medycznych; medycznym towarzystwom naukowym; uczelniom medycznym; instytutom badawczym; specjalistom z poszczególnych dziedzin medycyny.
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, w przypadku udostępnienia danych takiemu podmiotowi.
 9. Dane osobowe mogą być udostępniane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem.
 10. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek.
 11. Dane osobowe mogą być udostępniane organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.
 12. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów.
 13. Dane osobowe mogą być udostępniane zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.
 14. Dane osobowe mogą być udostępniane komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim.
 15. Dane osobowe mogą być udostępniane Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji w zakresie prowadzonego postępowania.
 16. Dane osobowe mogą być udostępniane osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.
 17. Dane osobowe mogą być udostępniane wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zakresie prowadzonego postępowania.
 18. Dane osobowe mogą być udostępniane spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 19. Dane osobowe mogą być udostępniane osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Ma Pan(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Ma Pan(i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania w dowolnej chwili. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 3. Ma Pan(i) prawo do otrzymania dostarczonych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
 4. Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

OBOWIĄZKI PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań związanych z zawarciem umowy lub rozpoczęciem udzielania świadczeń.

2.Klauzula informacyjna w związku z rejestracją wizerunku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych.

 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

NAZWA
Spółka Nordmedic Sp.z o.o.
ADRES Plac Wolności 1
KOD POCZTOWY 76-213
MIASTO GARDNA
NUMER NIP 8393036653
NUMER REGON 220471953

 ZAKRES STOSOWANIA

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku wszystkich osób przebywających na terenie  Nordmedic Sp. z o.o. , w tym pracowników, pacjentów, kontrahentów, osób upoważnionych i odwiedzających.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DANE KONTAKTOWE

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych kierując korespondencje na adres e-mail biuro@nordmedic.pl

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 2. Dane osobowe w określonym w szczególnych przypadkach celu i zakresie mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej odrębnie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

4.1.     ochrony osób i mienia;

CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów informatycznych, przez upoważnione do tego osoby.
 2. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach indywidualnych.
 3. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie będzie polegało na profilowaniu, tj. działaniu polegającym na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe – wizerunek, przetwarzane w celu ochrony osób i mienia, będą przetwarzane do momentu nadpisania nagrań, tj. maksymalnie do 3 miesięcy.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH, DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym lub uprawnionym w postaci informacji przetwarzanej w systemach informatycznych.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane klientowi, bądź osobie przez niego upoważnionej.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom lub osobom współpracującym, którym zlecono realizację usług wyłącznie w zakresie i w celu określonym w pkt. 4 lub powierzono przetwarzanie danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Ma Pan(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Ma Pan(i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania w dowolnej chwili. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 3. Ma Pan(i) prawo do otrzymania dostarczonych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
 4. Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZKI PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wejście Pana/Pani, na teren objęty monitoringiem, jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku.