DEFINICJA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Opieka długoterminowa to nieokreślone lub określone w czasie świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych i leczniczych oraz pomocy i wsparcia dla osób przewlekle chorych bądź niepełnosprawnych.

Opieką taką mogą być objęci pacjenci w każdym wieku, którzy na skutek wypadku lub choroby mają ograniczoną samodzielność lub zupełnie ją utracili.

Zgodnie z kryteriami NFZ opieka długoterminowa obejmuje świadczenia realizowane:

1) w oddziale dla przewlekle chorych
W oddziale dla przewlekle chorych zapewnia się całodobową opiekę i leczenie osób, które przebyły fazę leczenia szpitalnego w oddziałach opieki krótkoterminowej, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, lecz wymagają dalszej hospitalizacji.

2) w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym i zakładzie opiekuńczo – leczniczym
Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe lub stałe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej.

Kontynuacja leczenia oznacza dalsze postępowanie medyczne odpowiadające stanowi zdrowia pacjenta, w tym podawanie leków i wykonywanie badań diagnostycznych, niezbędnych w chorobach o charakterze przewlekłym oraz stosowanie wskazań po zakończeniu leczenia w oddziale szpitalnym.

3) w pielęgniarskiej opiece długoterminowej
Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu.

Pacjenci w pielęgniarskiej opiece długoterminowej nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

DOSTĘPNOŚĆ USŁUG OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ w Nordmedic
Wyposażenie i charakter naszego Ośrodka, przygotowanie merytoryczne i doświadczenie personelu oraz kierownictwa pozwalają nam na udzielanie świadczeń w najwyższym standardzie.

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania w tym zakresie. W tym celu zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego lub do telefonicznego kontaktu z Ośrodkiem.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL) Nordmedic w Gardnie Wielkiej zajmuje się stacjonarną opieką długoterminową. Powstał, aby spełnić potrzeby i oczekiwania naszych Pacjentów, aby zapewnić im skuteczne leczenie i rehabilitację w pięknym otoczeniu przyrody. Zapewniamy profesjonalną, kompleksową opiekę medyczną, właściwą pielęgnację i efektywną rehabilitację.

Dbając o sferę psychiczną, organizujemy terapię zajęciową, umożliwiamy nieograniczony kontakt z bliskimi oraz zapewniamy dostępność posług kapłańskich.

Ośrodek jest położony na linii brzegowej Jeziora Gardno, w otulinie Narodowego Parku Słowińskiego, ok. 20 km od Słupska.

Od lat jesteśmy partnerem Narodowego Funduszu Zdrowia

Wyposażenie:
Nasz Ośrodek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nasze pokoje są w większości jedno i dwuosobowe. Posiadamy pełne wyposażenie medyczne i rehabilitacyjne potrzebne do realizacji naszych zadań. Dostęp osób z zewnątrz jest ściśle kontrolowany, a prawa Pacjenta są w pełni przestrzegane.

Opieka lekarska Podstawową opiekę lekarską sprawują lekarze neurolodzy. Ponadto Pacjenci pozostają w ciągłej obserwacji specjalistów chorób wewnętrznych, anestezjologii i psychiatrii.

Opieka pielęgniarska
Wyselekcjonowany personel pielęgniarsko – opiekuńczy podlega stałemu szkoleniu oraz programowi monitorowania jakości. Praca zespołu nadzorowana jest przez doświadczoną Pielęgniarkę Oddziałową i Kierownika ds. Medycznych. Zadania zespołu obejmują profilaktykę przeciwodleżynową, iniekcje, kroplówki, obsługę urządzeń medycznych, żywienie dojelitowe, zmianę opatrunków, cewnikowanie, toaletę, mobilizację czynnościową, kontakt z bliskimi oraz wiele innych.

Rehabilitacja
Wieloprofilowa rehabilitacja i kompleksowe usprawnianie pacjenta traktowane są w naszym  Ośrodku priorytetowo. Codzienne wyzwania zespołu rehabilitacji to poprawa wydolności ruchowej oraz krążeniowo – oddechowej, walka z bólem, pionizowanie pacjentów leżących, ograniczanie przykurczów, mobilizacje stawów i inne.

W pełni zdajemy sobie sprawę, że szybko rozpoczęta i efektywna rehabilitacja w znaczący sposób skraca proces przywracania zdolności ruchowej Pacjentów, a co za tym idzie pozwala im na szybszy powrót do normalnego życia i samodzielnego funkcjonowania

Dieta
Żywieniem w Ośrodku zajmuje się wyspecjalizowana firma cateringowa, przygotowująca pożywienie zgodnie ze zaleceniami lekarskimi, dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego Pacjenta. Zapewniamy 3 posiłki dziennie, serwowane w stołówce lub do pokoju. O każdej porze dostępne są dodatkowe przekąski i napoje.

Pacjenci wymagający pomocy w karmieniu są pod stałą opieką personelu pomocniczego.
Pacjenci wymagający odżywiania dojelitowego i pozajelitowego otrzymują odpowiednią dietę przemysłową, pozostając pod ścisłą opieką naszego doświadczonego Zespołu Żywieniowego.

Nasze procedury w tym zakresie spełniają wszelkie zalecenia Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) – największego i najstarszego Polskiego Towarzystwa zajmującego się tematyką leczenia żywieniowego, żywienia klinicznego i metabolizmu.

Ośrodek od 2012 r. co roku przechodził szczegółowy audit przeprowadzany przez firmę DEKRA Certification w zakresie normy ISO 9001:2008. Od roku 2018 posiadamy certyfikat w zakresie normy ISO 9001:2015.

Zasady przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Nordmedic w Gardnie Wielkiej
Miejsca współfinansowane przez NFZ podlegają systemowi kolejek.

W ramach wolnych miejsc Pacjent może być przyjęty do Ośrodka natychmiast.
Pacjent jest kwalifikowany do pobytu w Ośrodku na podstawie dostarczonych dokumentów. Wzory dokumentów można uzyskać u każdego lekarza prowadzącego Pacjenta lub pobrać z zakładki

DOKUMENTY DO POBRANIA

Pacjent może rozpocząć pobyt w Ośrodku po podpisaniu wszystkich wymaganych dokumentów. W zastępstwie Pacjenta podpis może złożyć osoba upoważniona.

Ze względów bezpieczeństwa termin przyjęcia musi być ściśle uzgodniony z Kierownikiem Medycznym.

Ze względów bezpieczeństwa termin składania dokumentów bezpośrednio w ośrodku musi być ściśle uzgodniony z Kierownikiem Medycznym.

Zachęcamy Państwa do przesyłania wypełnionych wniosków za pośrednictwem poczty.
Pacjenci ubiegający się o pobyt prywatny nie podlegają systemowi kolejek NFZ, a szczegółowe informacje dotyczące ich pobytu i wysokość odpłatności można uzyskać kontaktując się z Kierownikiem Medycznym Ośrodka.

W każdym zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w przypadku pobytu współfinansowanego przez NFZ, pacjent ponosi koszty pobytu i wyżywienia.

Pacjent lub osoba reprezentująca powinien przedłożyć:
1. wniosek pacjenta o przyjęcie do ZOL
2. skierowanie lekarskie do pobytu w ZOL
3. zaświadczenie lekarskie
4. wywiad pielęgniarski
5. karta kwalifikacji pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową
6. ksero ostatniej decyzji dokumentów przyznanym świadczeniu rentowym bądź emerytalnym

Wzory wszystkich dokumentów potrzebnych do skierowania do ZOL znajdziecie Państwo obok.

Wydrukowane i uzupełnione dokumenty można składać w ZOL w Gardnie Wielkiej osobiście wyłącznie po uzgodnieniu terminu spotkania z Kierownikiem do Spraw Medycznych

Dokumenty można także przesłać pocztą na adres ośrodka.
NIE MA MOŻLIWOŚCI ROZPATRZENIA NIEKOMPLETNEGO WNIOSKU.

Skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego

Wzór wniosku o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego

Do wniosku dołącza się:
1. wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
2. skierowanie do zakładu opiekuńczego
3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności:
a) decyzję organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczym przez właściwy organ rentowy albo emerytalno-rentowy ze świadczenia wypłacanego przez ten organ, lub
b) decyzję o przyznaniu zasiłku stałego; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego do odbioru tych należności przez zakład opiekuńczy.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Nordmedic

Pl. Wolności 1, 76-213 Gardna Wielka
Mail: biuro@nordmedic.pl
Telefon: +48 59 846 32 00

Kontakt w sprawie informacji dotyczącej przyjęcia Pacjenta i ustalenia warunków przyjęcia:
Mgr Teresa Cieślak – Kierownik ds. Medycznych
Mail: kierownikzol@nordmedic.pl
Telefon: +48 507 154 561

Opieka długoterminowa

DEFINICJA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Opieka długoterminowa to nieokreślone lub określone w czasie świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych i leczniczych oraz pomocy i wsparcia dla osób przewlekle chorych bądź niepełnosprawnych.

Opieką taką mogą być objęci pacjenci w każdym wieku, którzy na skutek wypadku lub choroby mają ograniczoną samodzielność lub zupełnie ją utracili.

Zgodnie z kryteriami NFZ opieka długoterminowa obejmuje świadczenia realizowane:

1) w oddziale dla przewlekle chorych
W oddziale dla przewlekle chorych zapewnia się całodobową opiekę i leczenie osób, które przebyły fazę leczenia szpitalnego w oddziałach opieki krótkoterminowej, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, lecz wymagają dalszej hospitalizacji.

2) w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym i zakładzie opiekuńczo – leczniczym
Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe lub stałe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej.

Kontynuacja leczenia oznacza dalsze postępowanie medyczne odpowiadające stanowi zdrowia pacjenta, w tym podawanie leków i wykonywanie badań diagnostycznych, niezbędnych w chorobach o charakterze przewlekłym oraz stosowanie wskazań po zakończeniu leczenia w oddziale szpitalnym.

3) w pielęgniarskiej opiece długoterminowej
Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu.

Pacjenci w pielęgniarskiej opiece długoterminowej nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

DOSTĘPNOŚĆ USŁUG OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ w Nordmedic
Wyposażenie i charakter naszego Ośrodka, przygotowanie merytoryczne i doświadczenie personelu oraz kierownictwa pozwalają nam na udzielanie świadczeń w najwyższym standardzie.

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania w tym zakresie. W tym celu zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego lub do telefonicznego kontaktu z Ośrodkiem.

Nasz ośrodek

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL) Nordmedic w Gardnie Wielkiej zajmuje się stacjonarną opieką długoterminową. Powstał, aby spełnić potrzeby i oczekiwania naszych Pacjentów, aby zapewnić im skuteczne leczenie i rehabilitację w pięknym otoczeniu przyrody. Zapewniamy profesjonalną, kompleksową opiekę medyczną, właściwą pielęgnację i efektywną rehabilitację.

Dbając o sferę psychiczną, organizujemy terapię zajęciową, umożliwiamy nieograniczony kontakt z bliskimi oraz zapewniamy dostępność posług kapłańskich.

Ośrodek jest położony na linii brzegowej Jeziora Gardno, w otulinie Narodowego Parku Słowińskiego, ok. 20 km od Słupska.

Od lat jesteśmy partnerem Narodowego Funduszu Zdrowia

Wyposażenie:
Nasz Ośrodek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nasze pokoje są w większości jedno i dwuosobowe. Posiadamy pełne wyposażenie medyczne i rehabilitacyjne potrzebne do realizacji naszych zadań. Dostęp osób z zewnątrz jest ściśle kontrolowany, a prawa Pacjenta są w pełni przestrzegane.

Opieka lekarska Podstawową opiekę lekarską sprawują lekarze neurolodzy. Ponadto Pacjenci pozostają w ciągłej obserwacji specjalistów chorób wewnętrznych, anestezjologii i psychiatrii.

Opieka pielęgniarska
Wyselekcjonowany personel pielęgniarsko – opiekuńczy podlega stałemu szkoleniu oraz programowi monitorowania jakości. Praca zespołu nadzorowana jest przez doświadczoną Pielęgniarkę Oddziałową i Kierownika ds. Medycznych. Zadania zespołu obejmują profilaktykę przeciwodleżynową, iniekcje, kroplówki, obsługę urządzeń medycznych, żywienie dojelitowe, zmianę opatrunków, cewnikowanie, toaletę, mobilizację czynnościową, kontakt z bliskimi oraz wiele innych.

Rehabilitacja
Wieloprofilowa rehabilitacja i kompleksowe usprawnianie pacjenta traktowane są w naszym  Ośrodku priorytetowo. Codzienne wyzwania zespołu rehabilitacji to poprawa wydolności ruchowej oraz krążeniowo – oddechowej, walka z bólem, pionizowanie pacjentów leżących, ograniczanie przykurczów, mobilizacje stawów i inne.

W pełni zdajemy sobie sprawę, że szybko rozpoczęta i efektywna rehabilitacja w znaczący sposób skraca proces przywracania zdolności ruchowej Pacjentów, a co za tym idzie pozwala im na szybszy powrót do normalnego życia i samodzielnego funkcjonowania

Dieta
Żywieniem w Ośrodku zajmuje się wyspecjalizowana firma cateringowa, przygotowująca pożywienie zgodnie ze zaleceniami lekarskimi, dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego Pacjenta. Zapewniamy 3 posiłki dziennie, serwowane w stołówce lub do pokoju. O każdej porze dostępne są dodatkowe przekąski i napoje.

Pacjenci wymagający pomocy w karmieniu są pod stałą opieką personelu pomocniczego.
Pacjenci wymagający odżywiania dojelitowego i pozajelitowego otrzymują odpowiednią dietę przemysłową, pozostając pod ścisłą opieką naszego doświadczonego Zespołu Żywieniowego.

Nasze procedury w tym zakresie spełniają wszelkie zalecenia Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) – największego i najstarszego Polskiego Towarzystwa zajmującego się tematyką leczenia żywieniowego, żywienia klinicznego i metabolizmu.

Ośrodek od 2012 r. co roku przechodził szczegółowy audit przeprowadzany przez firmę DEKRA Certification w zakresie normy ISO 9001:2008. Od roku 2018 posiadamy certyfikat w zakresie normy ISO 9001:2015.

Zasady przyjęcia

Zasady przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Nordmedic w Gardnie Wielkiej
Miejsca współfinansowane przez NFZ podlegają systemowi kolejek.

W ramach wolnych miejsc Pacjent może być przyjęty do Ośrodka natychmiast.
Pacjent jest kwalifikowany do pobytu w Ośrodku na podstawie dostarczonych dokumentów. Wzory dokumentów można uzyskać u każdego lekarza prowadzącego Pacjenta lub pobrać z zakładki

DOKUMENTY DO POBRANIA

Pacjent może rozpocząć pobyt w Ośrodku po podpisaniu wszystkich wymaganych dokumentów. W zastępstwie Pacjenta podpis może złożyć osoba upoważniona.

Ze względów bezpieczeństwa termin przyjęcia musi być ściśle uzgodniony z Kierownikiem Medycznym.

Ze względów bezpieczeństwa termin składania dokumentów bezpośrednio w ośrodku musi być ściśle uzgodniony z Kierownikiem Medycznym.

Zachęcamy Państwa do przesyłania wypełnionych wniosków za pośrednictwem poczty.
Pacjenci ubiegający się o pobyt prywatny nie podlegają systemowi kolejek NFZ, a szczegółowe informacje dotyczące ich pobytu i wysokość odpłatności można uzyskać kontaktując się z Kierownikiem Medycznym Ośrodka.

W każdym zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w przypadku pobytu współfinansowanego przez NFZ, pacjent ponosi koszty pobytu i wyżywienia.

Pacjent lub osoba reprezentująca powinien przedłożyć:
1. wniosek pacjenta o przyjęcie do ZOL
2. skierowanie lekarskie do pobytu w ZOL
3. zaświadczenie lekarskie
4. wywiad pielęgniarski
5. karta kwalifikacji pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową
6. ksero ostatniej decyzji dokumentów przyznanym świadczeniu rentowym bądź emerytalnym

Dokumenty do pobrania

Wzory wszystkich dokumentów potrzebnych do skierowania do ZOL znajdziecie Państwo obok.

Wydrukowane i uzupełnione dokumenty można składać w ZOL w Gardnie Wielkiej osobiście wyłącznie po uzgodnieniu terminu spotkania z Kierownikiem do Spraw Medycznych

Dokumenty można także przesłać pocztą na adres ośrodka.
NIE MA MOŻLIWOŚCI ROZPATRZENIA NIEKOMPLETNEGO WNIOSKU.

Skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego

Wzór wniosku o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego

Do wniosku dołącza się:
1. wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
2. skierowanie do zakładu opiekuńczego
3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności:
a) decyzję organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczym przez właściwy organ rentowy albo emerytalno-rentowy ze świadczenia wypłacanego przez ten organ, lub
b) decyzję o przyznaniu zasiłku stałego; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego do odbioru tych należności przez zakład opiekuńczy.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

Kontakt

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Nordmedic

Pl. Wolności 1, 76-213 Gardna Wielka
Mail: biuro@nordmedic.pl
Telefon: +48 59 846 32 00

Kontakt w sprawie informacji dotyczącej przyjęcia Pacjenta i ustalenia warunków przyjęcia:
Mgr Teresa Cieślak – Kierownik ds. Medycznych
Mail: kierownikzol@nordmedic.pl
Telefon: +48 507 154 561