DEFINICJA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Opieka długoterminowa to nieokreślone lub określone w czasie świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych i leczniczych oraz pomocy i wsparcia dla osób przewlekle chorych bądź niepełnosprawnych.

Opieką taką mogą być objęci pacjenci w każdym wieku, którzy na skutek wypadku lub choroby mają ograniczoną samodzielność lub zupełnie ją utracili.

Zgodnie z kryteriami NFZ opieka długoterminowa obejmuje świadczenia realizowane:

1) w oddziale dla przewlekle chorych
W oddziale dla przewlekle chorych zapewnia się całodobową opiekę i leczenie osób, które przebyły fazę leczenia szpitalnego w oddziałach opieki krótkoterminowej, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, lecz wymagają dalszej hospitalizacji.

2) w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym i zakładzie opiekuńczo – leczniczym
Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe lub stałe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej.

Kontynuacja leczenia oznacza dalsze postępowanie medyczne odpowiadające stanowi zdrowia pacjenta, w tym podawanie leków i wykonywanie badań diagnostycznych, niezbędnych w chorobach o charakterze przewlekłym oraz stosowanie wskazań po zakończeniu leczenia w oddziale szpitalnym.

3) w pielęgniarskiej opiece długoterminowej
Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu.

Pacjenci w pielęgniarskiej opiece długoterminowej nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

DOSTĘPNOŚĆ USŁUG OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ w Nordmedic
Wyposażenie i charakter naszego Ośrodka, przygotowanie merytoryczne i doświadczenie personelu oraz kierownictwa pozwalają nam na udzielanie świadczeń w najwyższym standardzie.

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania w tym zakresie. W tym celu zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego lub do telefonicznego kontaktu z Ośrodkiem.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL) Nordmedic w Gardnie Wielkiej zajmuje się stacjonarną opieką długoterminową. Powstał, aby spełnić potrzeby i oczekiwania naszych Pacjentów, aby zapewnić im skuteczne leczenie i rehabilitację w pięknym otoczeniu przyrody. Zapewniamy profesjonalną, kompleksową opiekę medyczną, właściwą pielęgnację i efektywną rehabilitację.

Dbając o sferę psychiczną, organizujemy terapię zajęciową, umożliwiamy nieograniczony kontakt z bliskimi oraz zapewniamy dostępność posług kapłańskich.

Ośrodek jest położony na linii brzegowej Jeziora Gardno, w otulinie Narodowego Parku Słowińskiego, ok. 20 km od Słupska.

Od lat jesteśmy partnerem Narodowego Funduszu Zdrowia

Wyposażenie:
Nasz Ośrodek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nasze pokoje są w większości jedno i dwuosobowe. Posiadamy pełne wyposażenie medyczne i rehabilitacyjne potrzebne do realizacji naszych zadań. Dostęp osób z zewnątrz jest ściśle kontrolowany, a prawa Pacjenta są w pełni przestrzegane.

Opieka lekarska Podstawową opiekę lekarską sprawują lekarze neurolodzy. Ponadto Pacjenci pozostają w ciągłej obserwacji specjalistów chorób wewnętrznych, anestezjologii i psychiatrii.

Opieka pielęgniarska
Wyselekcjonowany personel pielęgniarsko – opiekuńczy podlega stałemu szkoleniu oraz programowi monitorowania jakości. Praca zespołu nadzorowana jest przez doświadczoną Pielęgniarkę Oddziałową i Kierownika ds. Medycznych. Zadania zespołu obejmują profilaktykę przeciwodleżynową, iniekcje, kroplówki, obsługę urządzeń medycznych, żywienie dojelitowe, zmianę opatrunków, cewnikowanie, toaletę, mobilizację czynnościową, kontakt z bliskimi oraz wiele innych.

Rehabilitacja
Wieloprofilowa rehabilitacja i kompleksowe usprawnianie pacjenta traktowane są w naszym  Ośrodku priorytetowo. Codzienne wyzwania zespołu rehabilitacji to poprawa wydolności ruchowej oraz krążeniowo – oddechowej, walka z bólem, pionizowanie pacjentów leżących, ograniczanie przykurczów, mobilizacje stawów i inne.

W pełni zdajemy sobie sprawę, że szybko rozpoczęta i efektywna rehabilitacja w znaczący sposób skraca proces przywracania zdolności ruchowej Pacjentów, a co za tym idzie pozwala im na szybszy powrót do normalnego życia i samodzielnego funkcjonowania

Dieta
Żywieniem w Ośrodku zajmuje się wyspecjalizowana firma cateringowa, przygotowująca pożywienie zgodnie ze zaleceniami lekarskimi, dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego Pacjenta. Zapewniamy 3 posiłki dziennie, serwowane w stołówce lub do pokoju. O każdej porze dostępne są dodatkowe przekąski i napoje.

Pacjenci wymagający pomocy w karmieniu są pod stałą opieką personelu pomocniczego.
Pacjenci wymagający odżywiania dojelitowego i pozajelitowego otrzymują odpowiednią dietę przemysłową, pozostając pod ścisłą opieką naszego doświadczonego Zespołu Żywieniowego.

Nasze procedury w tym zakresie spełniają wszelkie zalecenia Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) – największego i najstarszego Polskiego Towarzystwa zajmującego się tematyką leczenia żywieniowego, żywienia klinicznego i metabolizmu.

Ośrodek od 2012 r. co roku przechodził szczegółowy audit przeprowadzany przez firmę DEKRA Certification w zakresie normy ISO 9001:2008. Od roku 2018 posiadamy certyfikat w zakresie normy ISO 9001:2015.

Zasady przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Nordmedic w Gardnie Wielkiej
Miejsca współfinansowane przez NFZ podlegają systemowi kolejek.

W ramach wolnych miejsc Pacjent może być przyjęty do Ośrodka natychmiast.
Pacjent jest kwalifikowany do pobytu w Ośrodku na podstawie dostarczonych dokumentów. Wzory dokumentów można uzyskać u każdego lekarza prowadzącego Pacjenta lub pobrać z zakładki

DOKUMENTY DO POBRANIA

Pacjent może rozpocząć pobyt w Ośrodku po podpisaniu wszystkich wymaganych dokumentów. W zastępstwie Pacjenta podpis może złożyć osoba upoważniona.

Ze względów bezpieczeństwa termin przyjęcia musi być ściśle uzgodniony z Kierownikiem Medycznym.

Ze względów bezpieczeństwa termin składania dokumentów bezpośrednio w ośrodku musi być ściśle uzgodniony z Kierownikiem Medycznym.

Zachęcamy Państwa do przesyłania wypełnionych wniosków za pośrednictwem poczty.
Pacjenci ubiegający się o pobyt prywatny nie podlegają systemowi kolejek NFZ, a szczegółowe informacje dotyczące ich pobytu i wysokość odpłatności można uzyskać kontaktując się z Kierownikiem Medycznym Ośrodka.

W każdym zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w przypadku pobytu współfinansowanego przez NFZ, pacjent ponosi koszty pobytu i wyżywienia.

Pacjent lub osoba reprezentująca powinien przedłożyć:

 1. wniosek pacjenta o przyjęcie do ZOL
 2. skierowanie lekarskie do pobytu w ZOL
 3. zaświadczenie lekarskie
 4. wywiad pielęgniarski
 5. karta kwalifikacji pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową
 6. ksero ostatniej decyzji dokumentów przyznanym świadczeniu rentowym bądź emerytalnym

Przeciwwskazania do przyjęcia:

 1. Stany chorobowe wymagające wentylacji mechanicznej
 2. Choroba nowotworowa
 3. Zaburzenia i choroby psychiczne
 4. Uzależnienie od alkoholu lub środków psychoaktywnych.

Długość pobytu pacjenta w ZOL

Pacjent przebywa w oddziale opiekuńczo-leczniczym do momentu poprawy stanu zdrowia na tyle, że może on funkcjonować w domu samodzielnie bądź z niewielką pomocą osób bliskich. W każdej chwili rodzina może oczywiście wypisać pacjenta na własne życzenie.
Istotne jest iż zakład opiekuńczo-leczniczy to nie to samo co dom pomocy społecznej (DPS). Pacjenci w ZOL, mimo iż przebywają w oddziale często miesiącami, nie są w nim zakwaterowani bezterminowo – jest to zawsze pobyt czasowy. W przypadku poprawy stanu zdrowia (ocena punktowa w skali opartej na skali Barthel powyżej 40) ZOL ma obowiązek wypisać pacjenta do domu.

Pacjenci przyjmowani do  ZOL

Są to w zdecydowanej większości chorzy w stanach ciężkich – pacjenci leżący, po różnego typu udarach mózgu, złamaniach, powikłaniach związanych z takimi chorobami jak cukrzyca, choroba nadciśnieniowa, miażdżyca, chorzy z zaburzeniami neurologicznymi, demencją – ludzie, którzy ze względu na bardzo duży deficyt samoopieki wymagają całodobowego dozoru lekarskiego, wsparcia pielęgniarek i opiekunek oraz rehabilitacji.

Rehabilitacji w ZOL

Zakłady opiekuńczo-lecznicze mają obowiązek posiadać zaplecze do ćwiczeń, sprzęt rehabilitacyjny oraz odpowiednią ilość rehabilitantów.
Ilość ta jest tutaj jednak zdecydowanie mniejsza niż w przypadku placówek o profilu rehabilitacyjnym, a sama rehabilitacja prowadzona jest wyłącznie w stopniu podstawowym.
Należy również mieć na uwadze, iż pacjenci ze schorzeniami neurologicznych przyjmowani z oddziałów szpitalnych są po weryfikacji lekarzy rehabilitacji. W przypadku pozytywnej oceny pacjent trafia do oddziałów rehabilitacyjnych przed wydaniem skierowania do ZOL.

Godziny odwiedzin pacjentów

W naszej placówce nie ma sztywno określonych godzin w których można odwiedzić pacjenta. Można to robić o dowolnych godzinach – w granicach zdrowego rozsądku oczywiście.
W wyjątkowych sytuacjach decyzją Kierownika Medycznego odwiedziny mogą być ograniczone lub wstrzymane – do odwołania.

Wzory wszystkich dokumentów potrzebnych do skierowania do ZOL znajdziecie Państwo obok.

Wydrukowane i uzupełnione dokumenty można składać w ZOL w Gardnie Wielkiej osobiście wyłącznie po uzgodnieniu terminu spotkania z Kierownikiem do Spraw Medycznych

Dokumenty można także przesłać pocztą na adres ośrodka.
NIE MA MOŻLIWOŚCI ROZPATRZENIA NIEKOMPLETNEGO WNIOSKU.

Skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego

Wzór wniosku o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego

Do wniosku dołącza się:

 1. wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 2. skierowanie do zakładu opiekuńczego
 3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności:
  • a) decyzję organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczym przez właściwy organ rentowy albo emerytalno-rentowy ze świadczenia wypłacanego przez ten organ, lub
  • b) decyzję o przyznaniu zasiłku stałego; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego do odbioru tych należności przez zakład opiekuńczy.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Nordmedic

Pl. Wolności 1, 76-213 Gardna Wielka
Mail: biuro@nordmedic.pl
Telefon: +48 59 846 32 00

Kontakt w sprawie informacji dotyczącej przyjęcia Pacjenta i ustalenia warunków przyjęcia:
Mgr Teresa Cieślak – Kierownik ds. Medycznych
Mail: kierownikzol@nordmedic.pl
Telefon: +48 507 154 561

Opieka długoterminowa

DEFINICJA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Opieka długoterminowa to nieokreślone lub określone w czasie świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych i leczniczych oraz pomocy i wsparcia dla osób przewlekle chorych bądź niepełnosprawnych.

Opieką taką mogą być objęci pacjenci w każdym wieku, którzy na skutek wypadku lub choroby mają ograniczoną samodzielność lub zupełnie ją utracili.

Zgodnie z kryteriami NFZ opieka długoterminowa obejmuje świadczenia realizowane:

1) w oddziale dla przewlekle chorych
W oddziale dla przewlekle chorych zapewnia się całodobową opiekę i leczenie osób, które przebyły fazę leczenia szpitalnego w oddziałach opieki krótkoterminowej, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, lecz wymagają dalszej hospitalizacji.

2) w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym i zakładzie opiekuńczo – leczniczym
Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe lub stałe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej.

Kontynuacja leczenia oznacza dalsze postępowanie medyczne odpowiadające stanowi zdrowia pacjenta, w tym podawanie leków i wykonywanie badań diagnostycznych, niezbędnych w chorobach o charakterze przewlekłym oraz stosowanie wskazań po zakończeniu leczenia w oddziale szpitalnym.

3) w pielęgniarskiej opiece długoterminowej
Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu.

Pacjenci w pielęgniarskiej opiece długoterminowej nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

DOSTĘPNOŚĆ USŁUG OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ w Nordmedic
Wyposażenie i charakter naszego Ośrodka, przygotowanie merytoryczne i doświadczenie personelu oraz kierownictwa pozwalają nam na udzielanie świadczeń w najwyższym standardzie.

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania w tym zakresie. W tym celu zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego lub do telefonicznego kontaktu z Ośrodkiem.

Nasz ośrodek

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL) Nordmedic w Gardnie Wielkiej zajmuje się stacjonarną opieką długoterminową. Powstał, aby spełnić potrzeby i oczekiwania naszych Pacjentów, aby zapewnić im skuteczne leczenie i rehabilitację w pięknym otoczeniu przyrody. Zapewniamy profesjonalną, kompleksową opiekę medyczną, właściwą pielęgnację i efektywną rehabilitację.

Dbając o sferę psychiczną, organizujemy terapię zajęciową, umożliwiamy nieograniczony kontakt z bliskimi oraz zapewniamy dostępność posług kapłańskich.

Ośrodek jest położony na linii brzegowej Jeziora Gardno, w otulinie Narodowego Parku Słowińskiego, ok. 20 km od Słupska.

Od lat jesteśmy partnerem Narodowego Funduszu Zdrowia

Wyposażenie:
Nasz Ośrodek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nasze pokoje są w większości jedno i dwuosobowe. Posiadamy pełne wyposażenie medyczne i rehabilitacyjne potrzebne do realizacji naszych zadań. Dostęp osób z zewnątrz jest ściśle kontrolowany, a prawa Pacjenta są w pełni przestrzegane.

Opieka lekarska Podstawową opiekę lekarską sprawują lekarze neurolodzy. Ponadto Pacjenci pozostają w ciągłej obserwacji specjalistów chorób wewnętrznych, anestezjologii i psychiatrii.

Opieka pielęgniarska
Wyselekcjonowany personel pielęgniarsko – opiekuńczy podlega stałemu szkoleniu oraz programowi monitorowania jakości. Praca zespołu nadzorowana jest przez doświadczoną Pielęgniarkę Oddziałową i Kierownika ds. Medycznych. Zadania zespołu obejmują profilaktykę przeciwodleżynową, iniekcje, kroplówki, obsługę urządzeń medycznych, żywienie dojelitowe, zmianę opatrunków, cewnikowanie, toaletę, mobilizację czynnościową, kontakt z bliskimi oraz wiele innych.

Rehabilitacja
Wieloprofilowa rehabilitacja i kompleksowe usprawnianie pacjenta traktowane są w naszym  Ośrodku priorytetowo. Codzienne wyzwania zespołu rehabilitacji to poprawa wydolności ruchowej oraz krążeniowo – oddechowej, walka z bólem, pionizowanie pacjentów leżących, ograniczanie przykurczów, mobilizacje stawów i inne.

W pełni zdajemy sobie sprawę, że szybko rozpoczęta i efektywna rehabilitacja w znaczący sposób skraca proces przywracania zdolności ruchowej Pacjentów, a co za tym idzie pozwala im na szybszy powrót do normalnego życia i samodzielnego funkcjonowania

Dieta
Żywieniem w Ośrodku zajmuje się wyspecjalizowana firma cateringowa, przygotowująca pożywienie zgodnie ze zaleceniami lekarskimi, dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego Pacjenta. Zapewniamy 3 posiłki dziennie, serwowane w stołówce lub do pokoju. O każdej porze dostępne są dodatkowe przekąski i napoje.

Pacjenci wymagający pomocy w karmieniu są pod stałą opieką personelu pomocniczego.
Pacjenci wymagający odżywiania dojelitowego i pozajelitowego otrzymują odpowiednią dietę przemysłową, pozostając pod ścisłą opieką naszego doświadczonego Zespołu Żywieniowego.

Nasze procedury w tym zakresie spełniają wszelkie zalecenia Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) – największego i najstarszego Polskiego Towarzystwa zajmującego się tematyką leczenia żywieniowego, żywienia klinicznego i metabolizmu.

Ośrodek od 2012 r. co roku przechodził szczegółowy audit przeprowadzany przez firmę DEKRA Certification w zakresie normy ISO 9001:2008. Od roku 2018 posiadamy certyfikat w zakresie normy ISO 9001:2015.

Zasady przyjęcia

Zasady przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Nordmedic w Gardnie Wielkiej
Miejsca współfinansowane przez NFZ podlegają systemowi kolejek.

W ramach wolnych miejsc Pacjent może być przyjęty do Ośrodka natychmiast.
Pacjent jest kwalifikowany do pobytu w Ośrodku na podstawie dostarczonych dokumentów. Wzory dokumentów można uzyskać u każdego lekarza prowadzącego Pacjenta lub pobrać z zakładki

DOKUMENTY DO POBRANIA

Pacjent może rozpocząć pobyt w Ośrodku po podpisaniu wszystkich wymaganych dokumentów. W zastępstwie Pacjenta podpis może złożyć osoba upoważniona.

Ze względów bezpieczeństwa termin przyjęcia musi być ściśle uzgodniony z Kierownikiem Medycznym.

Ze względów bezpieczeństwa termin składania dokumentów bezpośrednio w ośrodku musi być ściśle uzgodniony z Kierownikiem Medycznym.

Zachęcamy Państwa do przesyłania wypełnionych wniosków za pośrednictwem poczty.
Pacjenci ubiegający się o pobyt prywatny nie podlegają systemowi kolejek NFZ, a szczegółowe informacje dotyczące ich pobytu i wysokość odpłatności można uzyskać kontaktując się z Kierownikiem Medycznym Ośrodka.

W każdym zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w przypadku pobytu współfinansowanego przez NFZ, pacjent ponosi koszty pobytu i wyżywienia.

Pacjent lub osoba reprezentująca powinien przedłożyć:

 1. wniosek pacjenta o przyjęcie do ZOL
 2. skierowanie lekarskie do pobytu w ZOL
 3. zaświadczenie lekarskie
 4. wywiad pielęgniarski
 5. karta kwalifikacji pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową
 6. ksero ostatniej decyzji dokumentów przyznanym świadczeniu rentowym bądź emerytalnym

Przeciwwskazania do przyjęcia:

 1. Stany chorobowe wymagające wentylacji mechanicznej
 2. Choroba nowotworowa
 3. Zaburzenia i choroby psychiczne
 4. Uzależnienie od alkoholu lub środków psychoaktywnych.

Długość pobytu pacjenta w ZOL

Pacjent przebywa w oddziale opiekuńczo-leczniczym do momentu poprawy stanu zdrowia na tyle, że może on funkcjonować w domu samodzielnie bądź z niewielką pomocą osób bliskich. W każdej chwili rodzina może oczywiście wypisać pacjenta na własne życzenie.
Istotne jest iż zakład opiekuńczo-leczniczy to nie to samo co dom pomocy społecznej (DPS). Pacjenci w ZOL, mimo iż przebywają w oddziale często miesiącami, nie są w nim zakwaterowani bezterminowo – jest to zawsze pobyt czasowy. W przypadku poprawy stanu zdrowia (ocena punktowa w skali opartej na skali Barthel powyżej 40) ZOL ma obowiązek wypisać pacjenta do domu.

Pacjenci przyjmowani do  ZOL

Są to w zdecydowanej większości chorzy w stanach ciężkich – pacjenci leżący, po różnego typu udarach mózgu, złamaniach, powikłaniach związanych z takimi chorobami jak cukrzyca, choroba nadciśnieniowa, miażdżyca, chorzy z zaburzeniami neurologicznymi, demencją – ludzie, którzy ze względu na bardzo duży deficyt samoopieki wymagają całodobowego dozoru lekarskiego, wsparcia pielęgniarek i opiekunek oraz rehabilitacji.

Rehabilitacji w ZOL

Zakłady opiekuńczo-lecznicze mają obowiązek posiadać zaplecze do ćwiczeń, sprzęt rehabilitacyjny oraz odpowiednią ilość rehabilitantów.
Ilość ta jest tutaj jednak zdecydowanie mniejsza niż w przypadku placówek o profilu rehabilitacyjnym, a sama rehabilitacja prowadzona jest wyłącznie w stopniu podstawowym.
Należy również mieć na uwadze, iż pacjenci ze schorzeniami neurologicznych przyjmowani z oddziałów szpitalnych są po weryfikacji lekarzy rehabilitacji. W przypadku pozytywnej oceny pacjent trafia do oddziałów rehabilitacyjnych przed wydaniem skierowania do ZOL.

Godziny odwiedzin pacjentów

W naszej placówce nie ma sztywno określonych godzin w których można odwiedzić pacjenta. Można to robić o dowolnych godzinach – w granicach zdrowego rozsądku oczywiście.
W wyjątkowych sytuacjach decyzją Kierownika Medycznego odwiedziny mogą być ograniczone lub wstrzymane – do odwołania.

Dokumenty do pobrania

Wzory wszystkich dokumentów potrzebnych do skierowania do ZOL znajdziecie Państwo obok.

Wydrukowane i uzupełnione dokumenty można składać w ZOL w Gardnie Wielkiej osobiście wyłącznie po uzgodnieniu terminu spotkania z Kierownikiem do Spraw Medycznych

Dokumenty można także przesłać pocztą na adres ośrodka.
NIE MA MOŻLIWOŚCI ROZPATRZENIA NIEKOMPLETNEGO WNIOSKU.

Skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego

Wzór wniosku o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego

Do wniosku dołącza się:

 1. wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 2. skierowanie do zakładu opiekuńczego
 3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności:
  • a) decyzję organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczym przez właściwy organ rentowy albo emerytalno-rentowy ze świadczenia wypłacanego przez ten organ, lub
  • b) decyzję o przyznaniu zasiłku stałego; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego do odbioru tych należności przez zakład opiekuńczy.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

Kontakt

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Nordmedic

Pl. Wolności 1, 76-213 Gardna Wielka
Mail: biuro@nordmedic.pl
Telefon: +48 59 846 32 00

Kontakt w sprawie informacji dotyczącej przyjęcia Pacjenta i ustalenia warunków przyjęcia:
Mgr Teresa Cieślak – Kierownik ds. Medycznych
Mail: kierownikzol@nordmedic.pl
Telefon: +48 507 154 561